top of page

מדיניות הקריפטו של הבנקים: השוואה

נב"ת 411, המחייב את הבנקים שלא לסרב לכספים שמקורם במטבעות דיגיטליים, רק כי הם כאלה, ומחייב את הבנקים ל- Risk based approach, חייב את הבנקים גם לפרסם מדיניות - באילו תנאים הם כן מוכנים לקבל כספים. ערכנו עבורכם השוואה של המדיניות של הבנקים השונים, לשירותכם:מדיניות בנקים - סיכום וטבלת השוואה - ינואר 2023
.pdf
Download PDF • 395KBעיקרי מסמכי המדיניות:

1.1 קובע מגבלה לפיה יאפשר פעילות קניה ומכירה של מטבעות מסוג ביטקוין ואיתריום בלבד, וגם זאת "בהתאם לקריטריונים שיקבע הבנק" ושאינם מפורטים.

2. הבינלאומי ומסד:

2.1 אין שום מידע מהותי במסמך שפורסם.

3. הפועלים:

3.1 המדיניות מתייחסת רק לקבלת כספים. לכאורה נראה שאין מגבלות מיוחדות שמצאו לנכון לציין ביחס להוצאת כספים מחשבון עו"ש.

3.2 מציינים שהפעילות תהיה כפופה להיכרות נאותה עם הלקוח ופעילותו, בין היתר באמצעות שאלון ייעודי (ומציינים נושאים שיופיעו בשאלון ברשימה שאינה ממצה).

3.3 מספקים רשימת גופים מפוקחים המקובלים על הבנק: בעלי רישיון / המשך עיסוק ישראליים שמצוינים בשמם; Kraken; מי שמחזיקים ברישיון לפעילות בנכסים וירטואליים מטעם NYDFS (מספקים לינק לצפייה ברשימת בעלי הרישיונות העדכנית).

3.4 תנאי לקבלה הוא שההשקעה בוצעה מחשבון בנק המתנהל ע"ש הלקוח (במקרה של כרייה/הנפקה יבקשו אסמכתאות למימון הפעילות).

3.5 תנאי לקבל הוא הצגת המסמכים הבאים בקשר עם "נתיב" המטבע:

3.5.1 אסמכתא להעברת הכספים לרכישה מחשבון ע"ש הלקוח

3.5.2 אסמכתא מנותן השירות שבאמצעותו בוצעה ההמרה

3.5.3 אסמכתא לרשויות המס במדינות בהן הלקוח תושב לצרכי מס

3.5.4 "במקרים מסוימים יידרש דו"ח בדיקה מגורם חיצוני מומחה, בנוסח המקובל על הבנק". זהות הגורם המומחה תקבע ע"י הבנק בגישה מבוססת סיכון.

3.6 מציינים מקרים בהם לא תאושר קבלת כספים:

3.6.1 המקור אינו נותן שירותים מורשה כאמור.

3.6.2 נתיב מטבע לא ברור, "לדוג' מטבעות בעלי מאפיינים המגבירים אנונימיות, שימוש במיקסרים וכדו'".

3.6.3 התקיימו מאפיינים מגבירי סיכון כגון ריבוי עסקאות מול גורמים לא מפוקחים, עסקאות במזומן, מעבר חריג בין ארנקים או העדר התאמה בין מועדי העסקאות לשערי ההמרה.

4. מזרחי:

4.1 המדיניות מתייחסת רק לקבלת כספים. לכאורה נראה שאין מגבלות מיוחדות שמצאו לנכון לציין ביחס להוצאת כספים מחשבון עו"ש.

4.2 לצורך קבלת כספים יצטרך הלקוח להשיב לשאלון (ומציינים נושאים שיופיעו בשאלון ברשימה שאינה ממצה).

4.3 מציינים באופן מאוד כוללני שהבנק עשוי לדרוש הצהרות, "אסמכתאות ו/או מסמכים נוספים", לרבות חוות דעת מומחה, ו"כל זאת בהתאם למדיניות הבנק, נהליו ושיקול דעתו הבלעדי של הבנק".

4.4 חוו"ד מומחה תהיה ממומחה "שנכלל ברשימת המומחים המאושרים לצורך זה, אשר תתעדכן על ידי הבנק מעת לעת".

4.5 תותר פעילות במטבעות הבאים בלבד: ביטקוין, איתריום, USDC.

4.6 תותר פעילות רק מול הגופים הבאים: בעל רישיון בישראל (לכאורה לא בעל היתר המשך עיסוק), Coinbase Exchange, Bitstamp, Gemini, BitFlyer, Paxos.

5. יהב:

5.1 בפתיחה נכתב שהמדיניות נוגעת הן לקבלת כספים והן להעברת כספים אל נותן שירות.

5.2 תותר פעילות רק מול הגופים הבאים: ביטס אוף גולד, היבריד ברידג' הולדינגס, בי טו סי, הורייזן; והגופים הזרים Coinbase, Bitstamp, Gemini, BitFlyer, Paxos.

5.3 תותר פעילות במטבעות הבאים בלבד: ביטקוין, איתריום, USDC.

5.4 התנאים לקבלת כספים:

5.4.1 עדכון שאלות KYC.

5.4.2 מילוי שאלון ייעודי לפעולה.

5.4.3 גילוי מקור הכספים שימשו לרכישה

5.4.4 אישור מנותן השירות שביצע את הפעולה עבור הלקוח

5.4.5 הצהרה בדבר נטיב המטבע ממועד רכישתו ועד המכירה

5.4.6 מתן אסמכתאות לנתיב המטבע "לרבות תיעוד על כל העברות הכספים לרכישת המטבע הווירטואלי"

5.4.7 אישורים מרשות המסים בהתאם לתושבות הלקוח

5.4.8 בהתאם להערכת סיכונים, ייתכן שתידרש חוו"ד גורם חיצוני בעל מומחיות שיאושר ע"י הבנק

5.4.9 "אישורים ואסמכתאות נוספים לפי הצורך"

6. דיסקונט:

6.1 המדיניות מתייחסת רק לקבלת כספים. לכאורה נראה שאין מגבלות מיוחדות שמצאו לנכון לציין ביחס להוצאת כספים מחשבון עו"ש.

6.2 גופים מאושרים: בעלי רישיון / המשך עיסוק ישראליים; Kraken; מי שמחזיקים ברישיון לפעילות בנכסים וירטואליים מטעם NYDFS (מספקים לינק לצפייה ברשימת בעלי הרישיונות העדכנית).

6.3 נכתב שהבנק סיווג סוגי מטבעות מסוימים כמאושרים לפעילות, אך לא מצוין אילו מטבעות.

6.4 נכתב כי "במקרים מסוימים, עשוי הבנק לדרוש מהלקוח להמציא אסמכתאות ואישור מטעם גורם חיצוני בעל מומחיות".

6.5 הבנק מציין כי אם נמצא שהתקיימו בעסקה נסיבות המביאות את רמת הסיכון בה לנמוכה – היא תאושר. מצוינות "רשימת נסיבות מרכזיות מפחיתות סיכון" לפי מדיניות הבנק: הרכישה וקבלת התמורה – מאותו חשבון בבנק; כל העסקאות בכתובת הארנק הן מול נותן שירות שאושר ע"י הבנק; כלל העסקאות בכתובת הארנק הן במטבעות "שניתן להתחקות אחר נתיב הפעילות בהם באמצעות כלים ממוכנים ייעודיים ושאושרו על ידי הבנק"; כרייה – בכפוף לאישור מגורם חיצוני בעל מומחיות ביחס לנתיב המטבע ומקור הכספים למימון הכרייה.

6.6 הבנק רשאי לסרב אם לא התקיימו נסיבות מפחיתות סיכון או שהתקיימו נסיבות מגבירות סיכון. מפורטות באופן לא ממצה נסיבות מגבירות סיכון: המטבעות התקבלו מאדם פרטי; התמורה התקבלה בגין המרה של מטבעות וירטואליים, שלא אושרו על ידי הבנק; הלקוח לא המציא "את שנדרש על ידי הבנק"; נמצאו סתירות בין המידע שמסר הלקוח לבין המידע שהעביר לבנק; נתיב המטבע, או נתיב הכסף, בקשר עם הפעולה, אינו תואם את הנסיבות מפחיתות סיכון שפורטו במדיניות.


קישורים למסמכים


פוסטים אחרונים

הצג הכול

מה זה DAO- מענה לקול קורא של משרד המשפטים

ממש לפני פריצת מלחמת חרבות ברזל, הגשנו למשרד המשפטים את עמדתינו בנושא דאו. אנחנו מצרפים כאן את העמדה המלאה שלנו, שמסבירה איך אנחנו רואים DAO, ואיך, בעינינו, צריך לתפוס אותו. כאשר מבקשים להגדיר את המוש

bottom of page